VASTUTAV ÜKSUS

Herba Ricemills, S.L.U, B-83157024

Postiaadress: Calle Real 43, 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Telefon: +34 954589200

E-post: protecciondedatos@herba.es

EESMÄRK

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on säilitada suhtlus seoses päringuga, ilma et see piiraks mis tahes muud konkreetset eesmärki, millest teid võidakse teavitada.

Seega teatame teile, et teie andmeid ei töödelda viisil, mis on vastuolus nimetatud eesmärgiga.

TERMIN

Herba töötleb teie teavet aja jooksul, mis on vajalik teiega tekkida võivate suhete sobivaks arenguks.

Pärast ülaltoodud perioodi võib Herba hoida teie teavet konfidentsiaalsena nii kaua, kui see on vajalik, et tagada tema seaduslik õigus igasuguste nõuete esitamiseks, kasutamiseks ja/või kaitsmiseks. Sel juhul võtab ta asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed.

SEADUSANDLUS

Teie andmete töötlemise õiguslik alus on kõigi reeglite kogum, mida kohaldatakse Herba poolt teiega loodud suhete haldamisel.

TEIE ANDMETE SAAJAD

Teavitame teid, et teie andmeid võidakse vajaduse korral edastada Ebro Foods Groupi Hispaania tütarettevõtetele ja kolmandatele isikutele, et täita mis tahes seaduslikke ja/või lepingulisi kohustusi, mis võivad tuleneda nendest suhetest.

Andmesalvestussüsteemide haldamise ja hooldamise eest vastutab Ebro Foods, S.A.

ÕIGUSED

Teavitame teid, et teie isikuandmete töötlemisega seoses saate te kasutada oma järgmisi seaduslikke õigusi:

– Õigus juurdepääsuks andmetele;
– Õigus parandada ebaõigeid andmeid enda kohta;
– Õigus andmete kustutamiseks;
– Õigus andmete töötlemise piiramiseks;
– Õigus andmete ülekandmiseks;
– Õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele;
– Õigus nõude esitamiseks Hispaania pädevale järelevalveasutusele, Hispaania andmekaitseametile.

Andmete omanikuna võite kasutada oma õigusi vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Kui soovite kasutada oma õigusi seoses isikuandmete kontrollimise, parandamise, kustutamise, piiramise ja üleandmisega ja esitada Herbale vastuväiteid seoses oma isikuandmete töötlemisega, peate tõendama oma isikut ja esitama taotluse kirjalikult, saates selle Herbale posti teel või kulleriga aadressil Calle Real 43, 41920 San Juan, Aznalfarache (Sevilla – España), lisades ümbrikule teksti „Isikuandmete kaitse” või edastades taotluse e-posti aadressil protecciondedatos@herba.es

Samuti teavitame teid, et kui olete kasutanud oma kustutamise, piiramise ja vastuväidete esitamise õigusi, võib Herba jätkata teie teabe säilitamist õiguslikult eeldatavatel juhtudel.

KOLMANDATE ISIKUTE ISIKUANDMED

Kui teie edastatud isikuandmed kuuluvad kolmandale osapoolele, garanteerite, et (i) olete kolmandale isikule sellest privaatsuspoliitikast teatanud; (ii) olete saanud nimetatud kolmandalt isikult loa teabe edastamiseks Herbale punktis 2 nimetatud eesmärgil; ja (iii) kolmandate isikute esitatud teave on täpne ja ajakohane ning igasugused otsesed või kaudsed kahjud, mis võivad tekkida kolmandate isikute andmete edastamise tõttu Herba poolt, võivad kaasa tuua vastutuse kohaldamise.