ATSAKINGAS SUBJEKTAS

Herba Ricemills, S.L.U, B-83157024

Pašto adresas: Calle Real 43, 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilija).

Telefonas: +34 954589200

El. paštas: protecciondedatos@herba.es

TIKSLAS

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – palaikyti ryšį, susijusį su prašymu, nepažeidžiant jokio kito konkretaus tikslo, apie kurį galite būti informuotas.

Todėl informuojame, kad jūsų duomenys nebus tvarkomi su šiuo tikslu nesuderinamu būdu.

TERMINAS

„Herba” tvarkys jūsų informaciją tiek laiko, kiek tai bus būtina, kad būtų tinkamai plėtojami bet kokie santykiai su jumis.

Pasibaigus minėtam laikotarpiui, „Herba” gali laikyti jūsų informaciją konfidencialia tiek laiko, kiek tai būtina, kad užtikrintų savo teisėtą teisę pareikšti, naudoti ir (arba) ginti bet kokius reikalavimus. Tokiu atveju ji imsis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių duomenų apsaugai užtikrinti.

ĮSTATYMAS

Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra taisyklių, taikomų „Herba” su jumis užmegztų santykių valdymui, rinkinys.

JŪSŲ DUOMENŲ GAVĖJAI

Informuojame jus, kad jūsų duomenys prireikus gali būti perduoti „Ebro Foods Group” Ispanijos patronuojamosioms bendrovėms ir trečiosioms šalims, kad būtų įvykdyti bet kokie teisiniai ir (arba) sutartiniai įsipareigojimai, kurie gali atsirasti dėl šių santykių.

Techninė priežiūra kaip paslauga.

„Ebro Foods, S.A.” yra atsakinga už duomenų saugojimo sistemų valdymą ir priežiūrą.

Informuojame, kad galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenų tvarkymu:

– Teisė susipažinti su duomenimis;
– Teisė susipažinti su mūsų turimais jūsų duomenimis;
– Teisė reikalauti, kad neteisinga informacija apie jūsų asmens duomenis būtų netiksli arba neišsami.
– Teisė reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs ar neišsamūs jūsų asmens duomenys arba netiksli informacija apie jus;
– Teisė nesutikti su mūsų tvarkomų asmens duomenų tvarkymu;
– Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;
– Teisė pateikti pretenziją kompetentingai Ispanijos priežiūros institucijai – Ispanijos duomenų apsaugos agentūrai.

Kaip duomenų savininkas galite naudotis savo teisėmis pagal galiojančias taisykles.

Jei norite pasinaudoti asmens duomenų kontrolės, ištaisymo, ištrynimo, apribojimo ir perdavimo teisėmis bei nesutikti, kad „Herba” tvarkytų jūsų asmens duomenis, turite įrodyti savo tapatybę ir pateikti prašymą raštu, siųsdami jį „Herba” paštu arba per kurjerį adresu Calle Real 43, 41920 San Juan, Aznalfarache (Sevilija – Ispanija), 41920 San Juan, Aznalfarache (Sevilija – Ispanija), ant voko užrašydami „Asmens duomenų apsauga”, arba siųsdami prašymą el. paštu adresu protecciondedatos@herba.es.

Taip pat informuojame, kad jei pasinaudojote savo teisėmis ištrinti, apriboti ir prieštarauti, „Herba” gali ir toliau saugoti jūsų informaciją teisės aktuose numatytais atvejais.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ASMENS DUOMENYS

Jei jūsų pateikta asmeninė informacija priklauso trečiajai šaliai, jūs garantuojate, kad (i) pranešėte trečiajai šaliai apie šią privatumo politiką; (ii) gavote trečiosios šalies leidimą teikti informaciją „Herba” 2 skyriuje nurodytais tikslais; ir (iii) trečiosios šalies pateikta informacija yra tiksli ir naujausia, o bet kokia tiesioginė ar netiesioginė žala, kurią „Herba” gali patirti dėl trečiosios šalies pateiktos informacijos, gali užtraukti atsakomybę.